โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

  • 0 ตอบ
  • 9 อ่าน
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
- การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาค
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง


 
 

 
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง,จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง